fbpx

Ο Όφιος Ερμής

12/4/2023

Από το Γραφείο της Καγκελάριου

Ανακοίνωση της Παράδοσης

(1) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΚΟΡΡΕΛΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ

Stephanie Leon Neal Chancellor, First Priestess, Correllian TraditionΗ παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται σε Δομές που προσφέρουν μαθήματα Ιεροσύνης εντός των ομάδων τους. Δηλαδή όλα τα Ιεροφυλάκια, υπό την Αιγίδα ενός Επιβλέποντος μέλους του Ιερατείου του Τρίτου Βαθμού / Πρόναοι / και Ναοί με έναν Επικεφαλής Τρίτου Βαθμού ή και αν ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με μαθητές Ιεροσύνης, μπορούν να λάβουν τα ακόλουθα σχετικά με τα μύητρα:

Μέχρι τώρα, οι περισσότεροι από εμάς έδιναν το 100% όλων των μυήτρων και συνδρομών εκπαίδευσης στην Παράδοση. Ωστόσο, τώρα υπάρχει μια μικρή αλλαγή όσον αφορά την ισότητα και την Παράδοση, η οποία είναι ότι από σήμερα, 12/4/2023, θα προστεθούν τα εξής στην Πολιτική του Μητρικού Ναού:

-Όταν μία από τις Δομές που αναφέρονται παραπάνω καθοδηγεί τα μέλη της, ξοδεύοντας χρόνο, προσπάθεια και ενέργεια, καθοδηγεί τα μέλη της σε μύηση, π.χ. 1ου Βαθμού, 2ου Βαθμού και 3ου Βαθμού, ο Επικεφαλής της Δομής θα προωθεί μόνο το 1/3 των μυήτρων στην Παράδοση, cntfundraisingoffice@earthlink.net, ενώ τα 2/3 παραμένουν στο ταμείο της Δομής για να χρησιμοποιηθούν μόνο για τα έξοδα της και του Επικεφαλής της – λογιστική καταγραφή όλων των δαπανών με αποδείξεις, σύμφωνα με τους νόμους της χώρας τους.

(2) ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ

 1. Πριν από τη μύηση, όλοι οι μαθητές Ιεροσύνης είναι υπεύθυνοι να προωθήσουν τις πληροφορίες της αίτησης Ιεροσύνης που βρίσκεται στη σελίδα αίτησης Correllian.com και να προσθέσουν μια δήλωση ότι έχουν εκπαιδευτεί μέσω ενός Ιεροφυλακίου υπό την Αιγίδα ενός Επιβλέποντος μέλους του Ιερατείου του Τρίτου Βαθμού, ενός Πρόναου ή Ναού. Προσθέστε και την αποστολή ενός email στην Αιδ. Laurie Denman στη διεύθυνση RevLaurie@Witchschool.com, για να προσθέσει ή ενημερώσει η Αρχειοφύλαξ τα αρχεία της Παράδοσης.
 2. Ανακεφαλαιώνοντας, αφού ο μαθητής Ιεροσύνης ολοκληρώσει, στέλνει το 1/3 των μυήτρων στο cntfundraisingoffice@earthlink.net και τα 2/3 στο Ναό, Πρόναο ή Ιεροφυλάκιο υπό την Αιγίδα ενός Επιβλέποντος μέλους του Ιερατείου του Τρίτου Βαθμού.

(3) ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ WITCHSCHOOL

Εάν ένας μαθητής λαμβάνει μέρος ή το σύνολο των μαθημάτων Ιεροσύνης μέσω του WitchSchool.com, το 100% των μυήτρων αποστέλλεται στην Παράδοση μέσω, cntfundraisingoffice@earthlink.net

(4) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΘΥΡΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ

Μετά την είσπραξη των διδάκτρων από τα ακόλουθα Κορρελλιανά μαθήματα, το 1/3 διαβιβάζεται στην Παράδοση: cntfundraisingoffice@earthlink.net ενώ τα 2/3 παραμένουν στα ταμεία της Θύρας για να χρησιμοποιηθούν μόνο για τα έξοδα του Επικεφαλής της Θύρας ή για την Παράδοση, π.χ. ετήσιοι έρανοι – λογιστική καταγραφή όλων των δαπανών με αποδείξεις, σύμφωνα με τους νόμους της χώρας τους.

 1. The Sea Priestess στα αγγλικά
 2. The Sea Priestess στα ισπανικά
 3. Correllian Shaman στα ισπανικά
 4. Correllian Shaman στα αγγλικά
 5. Indigo Door’s Discovery Tarot Path I
 6. Indigo Door’s Discovery Tarot Path II
 7.  World Walkers στα ισπανικά και στα αγγλικά
 8. Όλες οι Θύρες

(5) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΤΗΣ ΚΟΡΡΕΛΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Όλα τα μαθήματα που δημιουργούνται και διδάσκονται μέσω των πλατφορμών της Κορρελλιανής Παράδοσης και όχι μέσω των Θυρών ή του Witchschool.com αναμένεται να δώσουν το 5% των εσόδων τους από τα μαθήματα στην Παράδοση στο τέλος του ημερολογιακού έτους, εκτός αν προσφέρουν την εκπαίδευσή τους δωρεάν.

(6) ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΤΗΣ ΚΟΡΡΕΛΛΙΑΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Όλες οι πλατφόρμες που εισέρχονται ή παραμένουν στις πλατφόρμες της κοινότητας της Παράδοσης πρέπει να έχουν καλή σχέση με την Παράδοση και να προωθούν το 5% των εσόδων τους στο τέλος του ημερολογιακού έτους, εκτός αν προσφέρουν την πλατφόρμα τους δωρεάν.  

(7) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ορισμένες φορές γίνονται δηλώσεις σε μεγάλο βαθμό λανθασμένες ή αποτελούμενες από παραπληροφόρηση χωρίς να φταίει κανείς σχετικά με την πολιτική, τις διαδικασίες ή τους εσωτερικούς κανονισμούς, συνεπώς όταν εντοπίζονται τέτοιες αναρτήσεις θα πρέπει να αφαιρούνται. Αν κάποιος έχει μια ερώτηση, υπάρχουν πολλά θαυμάσια μέλη της Κορρελλιανής Παράδοσης θα αναλάβουν να σας βοηθήσουν με την ερώτησή σας.

Η Κορρελλιανή Παράδοση χτίστηκε και χτίζεται πάνω σε όλη τη σκληρή δουλειά σας για τη Θεά/τον Θεό, γι’ αυτό είστε η ελπίδα του κόσμου και το ζωτικό αίμα της Κορρελλιανής Παράδοσης.

Μπράβο σε όλους!

Αιδ. Stephanie Leon Neal

Ακολουθεί το πρωτότυπο μήνυμα:

4/12/2023

From the Chancellor’s Office

Tradition Announcement

(1)   TRADITION CLERGY TRAINING INSIDE A THIRD-DEGREE CORRELLIAN GROUP

This announcement is addressed to groups training clergy inside their groups. Meaning all Witan Shrines, under an active Third-Degree Imperium / Proto Temples / and Temples with a Third Degree heading it or and if interested in working with clergy students, may receive the following regarding initiation fees:

Up to this point, most of us gave 100% of all our initiation fees and training fees to the tradition. However, now there is a slight change regarding equity and the tradition that is from this day forward, 4/12/2023, the following shall be added to the Mother Temple Policy: 

-When one of the groups listed above mentors their members, spending time, effort, and energy, while guiding their members to an initiation, i.e., 1st-Degree, 2nd-Degree, & 3rd– Degree, the Group Head shall forward only 1/3rd of the initiation fee to the tradition, cntfundraisingoffice@earthlink.net whereby 2/3rds remain in the group’s coffers to be utilized only for the group and group head expenses; accounting for all expenses with receipts, following their country’s laws. 

(2)   TO CLERGY STUDENTS

 1. Before initiation, all clergy students are responsible for forwarding their clergy application information found on the Correllian.com Application Page and adding a statement you have been trained through a Witan Shrine under an imperium, Proto-Temple, or Temple. Add an email sending it to Rt. Rev. Laurie Denman at RevLaurie@Witchschool.com, at which time the Master of Records adds or updates the tradition’s records. 
 2. Recapping, after clergy student completes all requirements, send 1/3 of initiation fee to cntfundraisingoffice@earthlink.net and 2/3rds to the Temple, Proto-Temple or Witan Shrine under an active Third-Degree Imperium.

(3)   WITCHSCHOOL STUDENTS

If a student is receiving any or all their clergy studies through WitchSchool.com, 100% of initiation fees is sent to the tradition via, cntfundraisingoffice@earthlink.net

(4)   MOTHER TEMPLE DOOR TRAININGS

After fees have been collected from the following Correllian trainings, 1/3rd shall be forwarded to the tradition: cntfundraisingoffice@earthlink.net while 2/3rds remain in the Door’s coffers to be utilized only for the Door’s Head expenses or for the tradition, i.e., yearly pledged fundraisers; accounting for all expenses with receipts, following their country’s laws.

 1. The Sea Priestess in English
 2. The Sea Priestess in Spanish
 3. Correllian Shaman in Spanish
 4. Correllian Shaman in English
 5. Indigo Door’s Discovery Tarot Path I
 6. Indigo Door’s Discovery Tarot Path II
 7. World Walkers in Spanish and English
 8. All Doors

(5)   TRAININGS UNTILIZING COREELLIAN PLATFORMS

All training created and taught through Correllian platforms and not inside the Door system or Witchschool.com system is expected to give 5% of their training earnings to the tradition at the end of the calendar year unless they offer their training for free.

(6)   PLATFORMS UNTILIZING OUR TRADITION COMMUNITY PLATFORMS

All platforms coming into or remaining in the tradition’s community platforms must be in good standing with the tradition and forward 5% of their earnings at the end of the calendar year unless they offer their platform for free.   

(7)   MOTHER TEMPLE POLICY TWO

Sometimes statements are made largely in error or consisting of disinformation through no fault to anyone regarding policy, procedures, or bylaws, thus when identified such postings shall be removed. If anyone has a question, there are many wonderful Correllian members that will step up and help with your question.

The Correllian tradition was and is built upon all your hard work for the Goddess/God this is why you are the hope of the world, and the life blood of the Correllian tradition.

Well Done Everyone!

Rev. Stephanie Leon Neal

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *