Μήνυμα Εν Αποστρατεία Πρώτου Ιερέα

Μήνυμα Εν Αποστρατεία Πρώτου Ιερέα

Μήνυμα Εν Αποστρατεία Πρώτου Ιερέα

Το τελευταίο διάστημα έχουν υπάρξει δραματικές αλλαγές στην Κορρελλιανή Παράδοση της Wicca, όλες για καλό.

Ο Καγκελάριος και Πρώτος Ιερέας της Κορρελλιανής Παράδοσης της Wicca, μετά από ένα καρδιακό επεισόδιο που είχε στις αρχές Φλεβάρη, οδηγήθηκε στο νοσοκομείο όπου διέμεινε για 20 ημέρες. Στο διάστημα αυτό όρισε ως Νέα Καγκελάριο της Παράδοσης (όπως ορίζει το καταστατικό), την Πρώτη Ιέρεια . Αφού βγήκε από το νοσοκομείο, αποφάσισε έπειτα από επικοινωνία που είχε με τους Προγόνους της Παράδοσης, να παραδώσει την θέση του Εν Ενεργεία Πρώτου Ιερέα στον ΑρχΙερέα Σερ Phoenix Coffin – Williams.

Εδώ ακολουθεί το πρώτο μήνυμα του Εν Ενεργεία Πρώτου Ιερέα.

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε το μήνυμα του Εν Αποστρατεία Πρώτου Ιερέα Donald Lewis High-Correll όπως αυτή αναρτήθηκε στο Correllian Membership Hub στην διαδικτυκακή ομάδα μας στο Facebook..

Μήνυμα Εν Αποστρατεία Πρώτου Ιερέα Don Lewis Correllian Tradition Wicca κορρελλιανή ΠαράδοσηGreetings everyone,

I would first like to thank everyone who has been praying and sending healing energy and good wishes to me. Thank you all so much. Please know that I greatly appreciate each of you and all your efforts.

During the twenty days I spent in the hospital I did a lot of work with the Ancestors, and they had many things of importance to say to me. Most important is that this near-death is the beginning of a new chapter in my life. This event happened just days after my forty-forth anniversary as First Priest of the Correllian Tradition. The Ancestors have told me that in these forty-four years I have fulfilled the promises that I made to them and have successfully completed my spiritual mission on their behalf. This does not mean of course that I will no longer be working with these things, but the principle goals have been successfully achieved.

Consequently, having taken counsel with the Ancestors, I feel that the time has come to follow First Priestess Krystel’s example by Retiring in Office and allowing others to guide the way into the future. This does not mean I will not still be around. As a reminder, the First Priesthood is an office for life and cannot be resigned. But one can Retire in Office. Like Lady Krystel I will retain the rank and powers of my office but will retire from using them on an everyday basis in favor of a successor. Like Lady Krystel I will retain my position on the Council of Elders and will take on the role of an elder statesman, here to advise and assist but passing on the day-to-day duties of the office of First Priest.

As with Lady Krystel and the investiture of her successor Lady Stephanie, the situation differs from what would happen if I had actually died, in that I can simply name my successor and proceed. My successor will be known as First Priest Regent until their investiture, and First Priest thereafter, although I remain First Priest Retired in Office. My chosen successor has long been known to the First Elder Right Reverend Alyssa Maxon Kemp and First Priestess Most Reverend Stephanie Neal.

My chosen successor is His Grace the Right Reverend Ser Phoenix Coffin-Williams, Arch Priest and Lord of Holistic Knowledge, who with this proclamation becomes His Eminence the Most Reverend Phoenix Coffin-Williams, First Priest Regent. (By virtue of their role as Tradition Fons Honorum the First Priesthood do not use the style Ser even if otherwise entitled to it.)

With this act the entirety of the Correllian leadership is now composed of students trained through Witch School: Chancellor and First Priestess Most Reverend Stephanie Neal, First Priest Regent Most Reverend Phoenix Coffin-Williams, First Director Right Reverend Ser Jason Highcorrell, and First Elder Right Reverend Alyssa Maxon Kemp. This is a seismic shift and is part of why my mission to the Ancestors is completed, as part of it was creating a standardized training program which is now complete and eminently successful.

As First Priest Retired in Office I will continue to guide and advise as needed and will devote my Correllian efforts to spiritual pursuits including writing, teaching, and oracular work.

I have absolute confidence in Lady Stephanie and Lord Phoenix as First Priesthood, as I am sure you do as well. Lady Krystel and I, who now stand with one foot in the Court of the Ancestors, are proud to see them move forward and are proud of all of our fine Correllian people. Truly, it is all of you who have made this journey, with its many joys and sacrifices, worthwhile. I commend Lady Stephanie and Lord Phoenix, and all of you who form the Great Family.

May you be blessed!

M Rev Donald Lewis-Highcorrell

First Priest Retired in Office

Μετάφραση Μηνύματος

Χαιρετισμούς σε όλους,Μήνυμα Εν Αποστρατεία Πρώτου Ιερέα Don Lewis Correllian Tradition Wicca κορρελλιανή Παράδοση

Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους προσεύχονται και μου στέλνουν ευχές και θεραπευτική ενέργεια. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Παρακαλώ να ξέρετε ότι εκτιμώ πολύ τον καθένα από εσάς και όλες τις προσπάθειές σας.

Κατά τη διάρκεια των είκοσι ημερών που πέρασα στο νοσοκομείο εργάστηκα πολύ με τους Προγόνους και είχαν πολλά σημαντικά πράγματα να μου πουν. Το πιο σημαντικό είναι ότι αυτός ο παρ’ ολίγον θάνατος είναι η αρχή ενός νέου κεφαλαίου στη ζωή μου. Αυτό το γεγονός συνέβη λίγες μέρες μετά την τεσσαρακοστή τέταρτη επέτειό μου ως Πρώτος Ιερέας της Κορρελλιανής Παράδοσης. Οι Πρόγονοι μού έχουν πει ότι σε αυτά τα σαράντα τέσσερα χρόνια έχω εκπληρώσει τις υποσχέσεις που τούς έδωσα και έχω ολοκληρώσει με επιτυχία την πνευματική μου αποστολή για λογαριασμό τους. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι δεν θα ασχολούμαι πλέον με αυτά τα πράγματα, αλλά οι βασικοί στόχοι έχουν επιτευχθεί με επιτυχία.

Κατά συνέπεια, έχοντας συμβουλευτεί τους Προγόνους, αισθάνομαι ότι έχει έρθει η ώρα να ακολουθήσω το παράδειγμα της Πρώτης Ιέρειας Krystel, που συνταξιοδοτήθηκε από το αξίωμα και επέτρεψε σε άλλους να καθοδηγήσουν το δρόμο προς το μέλλον. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα είμαι πλέον κοντά σας. Ως υπενθύμιση, η Πρώτη Ιεροσύνη είναι ένα αξίωμα εφ’ όρου ζωής και δεν μπορεί κανείς να παραιτηθεί από αυτήν. Αλλά μπορεί να συνταξιοδοτηθεί από την θέση. Όπως και η Κυρά Krystel, θα διατηρήσω τον βαθμό και τις εξουσίες του αξιώματός μου, αλλά θα αποσυρθώ από τη χρήση τους σε καθημερινή βάση υπέρ ενός διαδόχου. Όπως η Κυρά Krystel, θα διατηρήσω τη θέση μου στο Συμβούλιο των Πρεσβυτέρων και θα αναλάβω τον ρόλο Πρεσβύτερου, που θα συμβουλεύει και θα βοηθά, αλλά μεταβιβάζοντας τα καθημερινά καθήκοντα του αξιώματος του Πρώτου Ιερέα.

Όπως και με τη Κυρά Krystel και την ορκωμοσία της διαδόχου της Κυράς Stephanie, η κατάσταση διαφέρει από αυτό που θα συνέβαινε αν είχα πράγματι πεθάνει, καθώς μπορώ απλώς να ονομάσω τον διάδοχό μου και να προχωρήσω. Ο διάδοχός μου θα είναι γνωστός ως “Εν Ενεργεία Πρώτος Ιερέας” μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του και Πρώτος Ιερέας στη συνέχεια, αν και παραμένω Εν Αποστρατεία Πρώτος Ιερέας στο Αξίωμα. Ο επιλεγμένος διάδοχός μου είναι από καιρό γνωστός στην Πρώτη Πρεσβυτέρα Επίσκοπο Alyssa Maxon Kemp και την Πρώτη Ιέρεια Stephanie Neal.

Ο επιλεγμένος διάδοχός μου είναι ο Λαμπρότατος Επίσκοπος Σερ Phoenix Coffin-Williams, ΑρχΙερέας και Άρχοντας της Ολιστικής Γνώσης, ο οποίος με αυτή τη διακήρυξη γίνεται ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Phoenix Coffin-Williams, “Εν Ενεργεία Πρώτος Ιερέας”. (Λόγω της αρετής της θέσεως της Πρώτης Ιεροσύνης ως Τιτλοθέτης επί των Τιμών δεν χρησιμοποιεί το προσωνύμιο Ser, παρόλο που φέρει τον τίτλο.)

Με αυτή την πράξη το σύνολο της Κορελλιανής Ηγεσίας αποτελείται τώρα από μαθητές που εκπαιδεύτηκαν μέσω του Witch School: Καγκελάριος και Πρώτη Ιέρεια Αρχιεπίσκοπος Stephanie Neal, “Εν Ενεργεία Πρώτος Ιερέας” Αρχιεπίσκοπος Phoenix Coffin-Williams, Πρώτος Διευθύνων Επίσκοπος Σερ Jason Highcorrell, και Πρώτη Πρεσβυτέρα Επίσκοπος Alyssa Maxon Kemp. Πρόκειται για μια θεμελιώδη αλλαγή και είναι μέρος του γιατί η αποστολή μου στους Προγόνους ολοκληρώθηκε, καθώς μέρος της ήταν η δημιουργία ενός τυποποιημένου εκπαιδευτικού προγράμματος που είναι πλέον ολοκληρωμένο και εξαιρετικά επιτυχημένο.

Ως Εν Αποστρατεία Πρώτος Ιερέας στο Αξίωμα, θα συνεχίσω να καθοδηγώ και να συμβουλεύω όταν χρειάζεται και θα αφιερώσω τις Κορρελλιανές προσπάθειές μου για πνευματικές αναζητήσεις, συμπεριλαμβανομένης της συγγραφής, της διδασκαλίας και της μαντικής εργασίας.

Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη Κυρά Stephanie και τον Άρχοντα Phoenix ως Πρώτη Ιεροσύνη, όπως είμαι βέβαιος και εσείς. Η Κυρά Krystel και εγώ, που τώρα στεκόμαστε με το ένα πόδι στον Κύκλο των Προγόνων, είμαστε περήφανοι που τους βλέπουμε να προχωρούν και είμαστε περήφανοι για όλους τους εκλεκτούς Κορρελλιανούς ανθρώπους μας. Πραγματικά, είστε όλοι εσείς που κάνατε αυτό το ταξίδι, με τις πολλές χαρές και θυσίες του, να αξίζει τον κόπο. Συγχαίρω τη Κυρά Stephanie και τον Άρχοντα Phoenix, και όλους εσάς που αποτελείτε τη Μεγάλη Οικογένεια.

Είθε να είστε ευλογημένοι!

M Αιδεσιμότατος Donald Lewis-Highcorrell

Εν Αποστρατεία Πρώτος Ιερέας στο Αξίωμα

Σχόλιο 1 στο "Μήνυμα Εν Αποστρατεία Πρώτου Ιερέα"

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*